• خشخش произношение خشخش [ur]
 • روا произношение روا [fa]
 • تُلسی произношение تُلسی [ur]
 • سِرکہ произношение سِرکہ [ur]
 • خَشخَاش произношение خَشخَاش [ur]
 • کباب چینی произношение کباب چینی [ur]
 • کالا نمک произношение کالا نمک [ur]
 • املی произношение املی [ur]
 • ہینگ произношение ہینگ [ur]
 • گُڑ произношение گُڑ [ur]
 • عرقِ گلاب произношение عرقِ گلاب [ur]
 • آنولہ произношение آنولہ [ur]
 • اَجمُود произношение اَجمُود [ur]
 • اَمچور произношение اَمچور [ur]
 • Записать произношение «مسکا» مسکا [ur] Ожидает произношения
 • Записать произношение «کالاچنا» کالاچنا [ur] Ожидает произношения
 • Записать произношение «کالاچھولا» کالاچھولا [ur] Ожидает произношения
 • یخنی произношение یخنی [ur]
 • Записать произношение «چاندی کا ورق» چاندی کا ورق [ur] Ожидает произношения
 • Записать произношение «عرق گلاب» عرق گلاب [ur] Ожидает произношения
 • Записать произношение «انار دانہ» انار دانہ [ur] Ожидает произношения
 • Записать произношение «سوکھا پپیتہ» سوکھا پپیتہ [ur] Ожидает произношения
 • Записать произношение «کچا پپیتہ» کچا پپیتہ [ur] Ожидает произношения
 • Записать произношение «چاول کا آٹا» چاول کا آٹا [ur] Ожидает произношения
 • Записать произношение «سنگھاڑے کا آٹا» سنگھاڑے کا آٹا [ur] Ожидает произношения
 • بیسن произношение بیسن [ur]
 • Записать произношение «کیوڑہ» کیوڑہ [ur] Ожидает произношения
 • زردی произношение زردی [fa]
 • Записать произношение «شملے والی مرچ» شملے والی مرچ [ur] Ожидает произношения
 • ادرک произношение ادرک [ur]